Αποτελέσματα
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) ΟΥΡΩΝ 24/ΩΡΟΥ Κωδ. Εξέτασης: 8058

  Πρόγραμμα

Εντός μιας εβδομάδας

  Δείγμα - Σταθερότητα

25 ml Ούρα 24/ώρου
Συλλογή με 10 ml HCl 6M.

Κατά τη συλλογή φύλαξη στη συντήρηση 2-8 0C

  Τι επηρεάζει την εξέταση  
  Μέθοδος

Ατομική Απορρόφηση

  Τιμές Αναφοράς

10  -  50  μg/24h 

  Γενικές Πληροφορίες  

<< Επιστροφή