Αποτελέσματα
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ Κωδ. Εξέτασης: 5004

  Πρόγραμμα Εντός 2 ημερών
  Δείγμα - Σταθερότητα

0.5 ml ορός ή πλάσμα (EDTA).
Μετά από 14ωρη νηστεία.

Στους 2-8 0C έως 5 ημέρες.
Όχι κατάψυξη.

  Τι επηρεάζει την εξέταση  
  Μέθοδος Αγαρόζη
  Τιμές Αναφοράς ALPHA     :      19.0   -   44.0   %
PREBETA  :       5.0   -   25.0   %
BETA       :      39.0   -   60.0   %
  Γενικές Πληροφορίες  

<< Επιστροφή