Αποτελέσματα
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ Κωδ. Εξέτασης: 5010

  Πρόγραμμα Εντός 3 ημερών
  Δείγμα - Σταθερότητα

10 ml ούρα 24ώρου.

Στους 2-8 0C έως 3 ημέρες.
Στους -20 0C έως 2 εβδομάδες.

  Τι επηρεάζει την εξέταση  
  Μέθοδος Αγαρόζη 
  Τιμές Αναφοράς Μη εμφάνιση  κλάσματος  στην περιοχή των γ-σφαιρινών
  Γενικές Πληροφορίες  

<< Επιστροφή