Πιστοποίηση Ποιότητας - Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος

Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος διενεργείται καθημερινά για όλες τις εξετάσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο.
Οι συσκευασίες του quality control περιέχουν δείγματα γνωστής συγκέντρωσης για κάθε παράμετρο (εξέταση).Τα δείγματα αυτά χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, στην αρχή της διαδικασίας πριν την ανάλυση των εξετάσεων των ασθενών του εργαστηρίου.
Τα επίπεδα τιμών του εσωτερικού ποιοτικού έλεγχου είναι συνήθως 2(δύο) , φυσιολογικές και παθολογικές, σε χωριστά φιαλίδια.
Με τον έλεγχο αυτό επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των μετρήσεων του αναλυτή.
Τα αποτελέσματα της μέτρησης όταν είναι εντός των ορίων μας επιτρέπουν την συνέχιση της ανάλυσης των δειγμάτων των ασθενών. Όταν είναι εκτός ορίων προχωράμε σε καινούργια βαθμονόμηση των εξετάσεων που παρατηρήσαμε αποκλήσεις μη αποδεκτές.