Πιστοποίηση Ποιότητας - Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά ELOT ISO 15189

Σκοπός του προτύπου ISO 15189 είναι να προδιαγράψει ειδικές απαιτήσεις για την ποιότητα και την τεχνική ικανότητα των κλινικών εργαστηρίων. Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται με ακρίβεια προαναλυτικές,αναλυτικές και μετα-αναλυτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για την διενέργεια κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων.

Το εργαστήριο διαπιστεύεται για την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων σύμφωνα με καθορισμένο εξοπλισμό και καθορισμένες μεθόδους.Οι εξετάσεις διαπιστεύουνται μία προς μία ακολουθόντας συγκεκριμένα πρωτόκολα μεθόδου και αντίστοιχο εξοπλισμό. Πιστοποιητικό διαπίστευσης δίνεται μόνο από το ΕΣΥΔ.

Ο αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης της ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ είναι 898.

Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά  ELOT EN ISO 15189

http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=149313